Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bandchain & Band Protocol - Oracle platform hàng đầu trên Cosmos

Mối quan hệ giữa Bandchain và Band Protocol là như thế nào? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và tương lai của nền tảng Oracle hàng đầu trên Cosmos!
Amber avatar
vinhvo
9 min read
Published Sep 09 2021
Updated May 17 2023
Amber media