Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật hệ sinh thái Near tháng 2/2022

Hệ sinh thái Near trong tháng 2 này có rất nhiều cập nhật quan trọng như phát triển các dự án kết hợp giữa âm nhạc với Web3 và NFT, xuất bản lộ trình phát triển của AstroDAO, cập nhật hệ sinh thái Aurora hay NFTs.
Amber avatar
support
9 min read
Published Feb 12 2022
Updated Jan 22 2024
Amber media