Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Band Phase 2 Mainnet sẽ phát triển nguồn doanh thu cho Data Provider

Cosmos Panorama #13 tuần này nổi bật với thông tin về việc Band Phase 2 Mainnet sẽ tăng doanh thu cho Data Provider và Injectives hợp tác với Stacks.
Amber avatar
vidang
5 min read
Published Jun 14 2021
Updated Sep 26 2023
Amber media