Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Danksharding (DS), Proto-Danksharding (PDS) và EIP-4488 là gì?

Ethereum thay đổi tầm nhìn của mình sang lộ trình tập trung vào Rollup. Với đó, thiết kế Sharding cũ được thay đổi để phù hợp với định hướng mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Danksharding, proto-danksharding (EIP-4844) và EIP-4488 là gì, mối liên hệ giữa chúng, cũng như tác động của chúng đến các Rollup protocol.
Amber avatar
vinhvo
15 min read
Published Oct 07 2022
Updated May 25 2023
Amber media