Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự vươn lên của các Layer 2 trên Ethereum

Tuần qua đã chứng kiến sự vươn lên của các Layer 2 trên Ethereum với TVL tăng từ $1 tỷ lên $3 tỷ, nổi bật nhất là Arbitrum. Tìm hiểu chi tiết tại đây!
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published Sep 12 2021
Updated Dec 03 2023
Amber media