Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Starkware là gì? Giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?

Starkware là gì? Tìm hiểu về đặc điểm, sản phẩm và hệ sinh thái của Starkware để xem, liệu đây có phải là giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Sep 17 2021
Updated Dec 03 2023
Amber media