Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Proposer-Builder Separation (PBS) là gì? Vai trò của PBS đối với Ethereum

Ethereum đã thay đổi kế hoạch phát triển của mình sang một lộ trình tập trung vào Rollup. Với kế hoạch đó, Ethereum sẽ triển khai Danksharding (DS). Để triển khai DS, Ethereum cần hoàn thành Proposer-Builder Separation (PBS).
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published Oct 16 2022
Updated Jun 06 2023
Amber media