Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dấu hỏi lớn về động cơ thực sự của SEC và nước Mỹ

SEC muốn đối đầu với hai sàn giao dịch để tiện đà đập tan crypto tại Mỹ, hoặc đây chỉ mới là bước đầu cho một chiến dịch dài hơi khác của chính quyền sở tại để chuẩn bị cho CBDC.
Amber avatar
linhha
17 min read
Published Jun 09 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media