Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

So sánh Web2 và Web3: Cấu trúc của chúng có gì khác nhau?

Web2 và Web3 khác nhau như thế nào? Bài viết được tham khảo từ tác giả Preethi Kasosystemdy để so sánh Web2 và Web3 về mặt cấu trúc.
Amber avatar
thanhuyen.c98
12 min read
Published Sep 24 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media