Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Synthetify - Everything you need to know about SNY token

What is Synthetify? What is SNY Token? What make this synthetic assets protocol unique? Learn more about SNY Tokenomics here.
Amber avatar
thanhuyen.c98
5 min read
Published Jun 21 2021
Updated Jul 14 2023
Amber media