Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tạo thêm YFI? Lợi ích trước mắt hay tầm nhìn lâu dài

Tạo thêm YFI? Lợi ích trước mắt hay tầm nhìn lâu dài. Góc nhìn về vấn đề nóng dạo gần đây của Yearn.
Amber avatar
Duy Nguyen
7 min read
Published Jan 18 2021
Updated Jul 08 2023
Amber media