Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình hoạt động Ichi - Hướng tiếp cận sáng tạo về phát triển Stablecoin

Phân tích mô hình Ichi với cơ chế hoạt động của từng sản phẩm bên trong là DMA và Earn, cách Ichi capture value cho ICHI token.
Amber avatar
vidang
13 min read
Published Jul 08 2021
Updated Oct 10 2023
Amber media