Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Bitcoin (BTC) #04 - Grayscale là tâm điểm của thị trường

Grayscale mở khóa BTC với trị giá hơn 500 triệu USD sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá BTC? Dữ liệu On-chain BTC nói lên điều gì?
Amber avatar
ducdinh
15 min read
Published Jul 13 2021
Updated Jul 08 2023
Amber media