Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top 5 dự án Uncollateralized Lending trong thị trường crypto

Uncollateralized Lending là mảng còn tương đối mới trong DeFi. Một số dự án hoạt động tiêu biểu như TrueFi, Maple Finance, Goldfinch, Clearpool, Atlendis.
Amber avatar
Jack Vĩ
8 min read
Published Apr 08 2023
Updated Oct 11 2023
Amber media