Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MakerDAO & DAI Multichain mở rộng sang Arbitrum One

Nổi bật trong tuần qua: Sự giảm nhiệt của các Layer 2 trên Ethereum, MakerDAO & DAI Multichain mở rộng sang Arbitrum One.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Sep 26 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media