Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lido gia nhập Moonbeam - Mở rộng hệ sinh thái Moonriver

Nổi bật trong hệ Polkadot tuần qua: KILT chiến thắng trong Kusama Parachain Slot lần thứ 6, Acala tài trợ cho Nuts finance, Lido gia nhập Moonbeam.
Amber avatar
vinhvo
Published Sep 13 2021
Updated Apr 12 2023
3 min read
Amber media

Related Posts