Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TVL Layer 2 trên Ethereum tạo ATH mới & Nhiều cơ hội Retroactive

Nổi bật hệ Ethereum tuần qua: Total TVL Layer 2 trên Ethereum vượt ATH, nhiều dự án có cơ hội retroactive, một số cập nhật quan trọng về DEX.
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published Oct 31 2021
Updated Nov 27 2023
Amber media